Öğretmenler Forumu

Öğretmenler Forumu - Branş Öğretmenleri => Türkçe Öğretmenleri => Konuyu başlatan: murat - 12 Aralık 2009, 15:27:51

Başlık: Çocukların yaş gruplarına göre benzer özellikleri ve kitaplar
Gönderen: murat - 12 Aralık 2009, 15:27:51
Eğitim bilimciler ve çocuk psikologları, çocukların genel özelliklerini şu şekilde tespit etmişlerdir.
kaynak:Dr. Gıyasettin AYTAŞ
4-6 yaş grubu okul öncesi: Genellikle uysal ve uyumludurlar. Fiziksel oyunları daha kolay oynayabilmektedirler. Kelime oyunlarından hoşlandıkları için, benzer tek heceli kelimeleri tekrarlamaktan hoşlanırlar. Bu yüzden şiirle­rin, şarkıların belli yerlerini çok rahat ezberleyebilirler. Kelime hazineleri yavaş yavaş gelişir ve konuşma onlar için bir eğlence halini alır.

Yaratıcılığın başlaması da bu yaşlarda olduğu için, hayal mahsulü hikâyeler anlatmaktan zevk duyan 4-6 yaş grubu çocukları, dinleyen buldukları takdirde do­ğaçlama olarak hikâye anlatabilmektedirler.

Diğer önemli bir özellikleri ise, taklit yeteneklerinin gelişmiş olmasıdır. Yakın çevresindeki insanların (anne, baba, simitçi, bakkal, polis vb), taklitlerini yaparlar. Arkadaş gruplarıyla oynama istekleri artar.

Bu yaş grubu çocuklar için kitap yazarken şu hususların göz önüne alınması gerekmektedir:

1.Metinler, çocukların en çok kullandığı, anlamını bildiği 40 keli­meden meydana gelmelidir.

2.Cümlelerdeki kelime sayısı, üç ile beş kelime olmalıdır.

3.Mümkün olduğunca mecazlara ve kelimelerin ikinci ve üçüncü anlamlarına yer veril­memelidir.

4.Metinlerde kullanılacak kelimeler, çocukların ruh dünyasında yanlış ilgi kur­durmayacak nitelikte olmalıdır.

5.Metinler yazılırken kullanılan anlatım zamanı tek olmalıdır.

6.Birleşik zamanlı fiiller kullanılmamalıdır.

7.Çok sık olmamakla birlikte, çocukların anlama seviyelerine uygun tasvirler yapılabilir.

8.Karşılıklı konuşmalardan çok hoşlandıkları için, mümkün olduğunca, metinlerde diyaloglara yer verilmeli; bir başka söyleyişle metinlerde karşılıklı konuşma bölümlerinin daha çok olmasına dikkat edilmelidir.

6-8 yaş grubu: Davranışlarında gel-gitler vardır; bir an heyecanlı iken âniden üzgün, içe dönük olabilirler. Bir an uyumlu iken, bir anda uyumsuzluk sergileyebilmektedirler.

Cinsiyet kavramı ile ilgili algılamalar olgunlaştığı için karşı cinsle bedensel farkı tam kavramışlardır. Bu yüzden kız-erkek ayrımı yaparlar ve bu ayrıma göre oyunlarda rol alırlar.

Kelime dağarcıkları oldukça gelişmiştir. Büyükleriyle pek çok konuda uzun cümleler kurarak konuşabilirler. Lider olma eğilimleri yüzünden, bulundukları gruba kendi varlıklarını hissettirmek istekleri vardır.

Bu yaş grubuna yönelik kitap yazarken şunlara dikkat edilmelidir.

a. Metinler, çocukların en çok kullandığı yüz kelimeden oluşmalıdır.

b.Cümlelerdeki kelime sayısının üç ile yedi kelime arasında olmalıdır.

c. Anlatımda mecazlar, kelimelerin ikinci anlamlarının kullanılmamalıdır.

d.Anlatım üslûbu tek olmalı, birleşik zamanlı fiillerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

e.Çocuğun hayâl gücünün kavrayamayacağı yer, zaman kavramlarından kaçınılmalıdır.

f.Konunun anlatımında yazar kendini çocuğun yerine koymalı ve seçti­ği konunun o yaş grubunun ilgi, duygu, değer ve yeteneklerine uygun olup olmadığına bakmalıdır.

g.Gerektiğinde, çocukların anlama düzeylerine uygun tasvirler yapılmalıdır.

h.Anlatımda konuşma ve diyalog daha etkili olacaksa metinlerde di­yaloglara daha sık yer verilmelidir.

i.Metinler oluşturulurken tekerleme üslûbundan (ses tekrarları ola­rak) faydalanılabilir. (Bu yaşlardaki çocukların reklamlardaki benzer ke­limeleri hemen ezberledikleri gözlenmiştir.)

8-12 Yaş grubu: Bu dönem çocuğun hayatının üçüncü sakin devresidir. Kendi benliğinden uzaklaşarak grup ilişkilerine önem verirler. Temel soyut kavramları elde ederler ve sosyal baskılara karşı duyarlıdırlar. Kendisini baskı altında tutmak isteyenlere karşı bir tutukluk ve içe kapanıklılık başlar. Aile ilişkilerindeki olumsuzluklar kişiliklerini olumsuz yönde etkiler.

Varlıklara ve tabiat olaylarına canlılık verirler, kendilerine göre yorumlarlar ve olaylar arasındaki ilişkileri bulmaya başlarlar. Tabiatta meydana gelen değişmelere daha mantıklı yorumlar getirirler. Bu yaş çocuğu muhakemesi, olaylar arasında sebep sonuç ilişkileri kurarak, bütünden parçaya doğru gelişir.

Adalet ve eleştiri duygusu gelişir, mesafe ve zaman kavramlarını daha doğru kavramaya başlarlar. Bu nedenle çocuklar kutlama törenleri ve teşviklere karşı hassastırlar. Yasaklamalar yerine özendirmeler, daha etkilidir. Bu yüzden okul çalışmalarında hayâl ve imgeyi geliştirici çalışmalara zaman ayırmalıdır.

Yukarıda ifade edilen özellikler dikkate alınarak, bu yaş grubuna yönelik kitap yazılırken, şu hususların göz önünde bulundurulması gerekir:

a.Metinler, çocuğun en çok kullandığı ve anlamını bildiği 300 kelimeden oluşmalıdır.

b.Cümlelerdeki kelime sayısı beş ile yedi arasında olmalıdır.

c.Metinlerde basit birleşik cümleler kullanılabilir.

d.Haber kiplerinin basit zamanları kullanılmalıdır.

e.Gerektiğinde metinlerde çocuğun kavrayabileceği mecazlara ve diğer anlamlara yer verilebilir.

f.Sıfatlar ve benzetmelerle çocuğun tasvir yeteneğinin gelişmesi sağ­lanmalıdır.

12-15 yaş grubu: T eorik konulara ilgi duyarlar. Uzun ve dikkat isteyen çalışmalardan hoşlanmadıkları için, okuma ilgi, düzey ve becerileri de farklılık gösterir. Spor, eğlence, gülmece, fen ve tabiat olayları ile bunlarla ilgili anlatımlardan hoşlanan bu yaş grubu çocukları, düşüncelerine önem verilmesini arzu ederler.

Gizli olan şeylere aşırı merak duyarlar ve gizlilik içeren oyunları, romanları, öyküleri, filmleri severler. Okudukları kitaplarda kendilerini görürler. ­Beğenilme istekleri fazladır.

Ergenlik dönemine de girmek üzere oldukları için, ilgi ve ihtiyaçları çok dağınıktır. Duygusal yönden bağımsız olma istekleri hakimdir. Bazen çocuksu bazen de yetişkin rolleri üstlenebilirler. Yeni ve değişik etkinliklerden hoşlanırlar. �Ben kimim?� sorusu önem kazanır ve kimlik arama çabaları artar. Soyut işlemler üzerinde çalışabilirler. Saldırganlık eğilimlerinde artış gözlenir.

Bazı davranışlarında aşırılıklar gözlenir. Meslekleri tanımaya karşı ilgileri artar ve kendi kimliklerinden vazgeçme pahasına topluma bağımlı kalabilirler ya da karşıt kültür ve politik grupların içinde kaybolmayı yeğleyebilirler.

Kurallara isyan isteği hakimdir. Toplumun onayladığı değerlere uygun varsayımlar geliştirirler. Bu varsayımlar yetersiz olursa algılamaları ve düşünceleri olumsuz etkilenir. Sosyalleşmeyi ve mevcut kültürü reddedebilirler. Ya da toplumsal değişmenin getirdiği aktiviteden kurtulmak için geleneklere, dini inançlara ve otoriteye tam bağımlılık gösterebilirler. Kendilerinin önemsenmediğini hissettiklerinde depresyona girerler.

Öğretmenlerin ve diğer yetişkinlerin açıklarını yakalama isteği vardır. Arkadaşlık ilişkileri ön plana çıkar ve kısa vadeli hedeflerden hoşlanırlar. Farklı giyim ve davranışlar göstererek kimlik kazanmaya çalışırlar. Kimlik arama çabalarında bunalıma düşünce herşeyi bırakma istekleri doğar. Amaca ne oranda ulaştıklarını bilirlerse çok daha hızlı öğrenirler. Özdeşleşecekleri modeller arama ihtiyacındadırlar.

12- 15 yaş grubu çocuklara yönelik kitap yazılırken, dikkat edilecek hususları şöyle sıralayabiliriz:

a.Kitapta yer alacak metinler, çocuğun en çok kullandığı ve anlamını bildiği 700 kelimeden oluşmalıdır.

b.Cümle uzunlukları ortalama yedi ile on kelimeden oluşmalıdır.

c.Anlatımda çocuğun düzeyine göre yalın, sâde, yer yer Türkçe'nin güzel­lerini sergileyecek benzetmeler ve mecazlara yer verilmelidir.

d.Bütün fiil zamanları kullanılabilir.

e.Birleşik cümlelere yer verilebilir.